Friday, January 7, 2011

Toh Rajah / Luang Pu Kron

Toh Rajah
Chao Khun Chan
By: Chao Khun Chan
Wat Ban Sek, Kelantan
B.E. 2506 
*For Show*